Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA O PROJEKCIE   Centrum "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015r. realizować będzie projekt "Młodzi, aktywni w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

GRUPA DOCELOWA

    Projekt skierowany jest do 40 osób (28 kobiet ,12 mężczyzn) w wieku 15-30 lat pozostających bez zatrudnienia z powiatu nowomiejskiego w tym

 • 26 osób (18 K, 8 M) bezrobotne w tym 8 os. (6K, 2M) długotrwale bezrobotne,
 • 14 osób (10K, 4M) nieaktywnych zawodowo.
Kryteria dostępu:
 • zamieszkują na terenie woj. warmińsko-mazurskiegow w powiecie ostródzkim w gminach Grunwald, Dąbrówno, Łukta, Miłomłyn, Ostróda,
 • wiek 15-30 lat
 • status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, niezatrudnionej.
Kryteria pierwszeństwa:
 • korzystający z pomocy GOPS,
 • opinia pracownika socjalnego o potrzebie wsparcia z uwagi na kumulację zagrożeń wykluczeniem społecznym,
 • chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.
CEL PROJEKTU

   Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 40 osób (28 kobiet, 12 mężczyzn) w wieku 15- 30 lat pozostających bez zatrudnienia z terenu powiatu ostródzkiego z gmin Grunwald, Dąbrówno, Łukta, Miłomłyn, Ostróda w okresie od 01.12.2013r. do 30.06.2015r. poprzez wsparcie psychospołeczne, doradcze, szkoleniowe i staże prowadzące do zwiększenia szans na rynku pracy.

ZADANIA PROJEKTU

ZADANIE 1 .
 • Warsztaty psychologiczne 40h /grupę,
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem 4h /os.
ZADANIE 2.
 • Grupowe doradztwo zawodowe 16h,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe 2h/os.,
 • Punkt porad doradztwa w zakresie przedsiębiorczości.
ZADANIE 3. Kursy zawodowe

Grupa I
 • Opiekun osoby starszej 200h,
 • Opiekunka dziecięca 200h.
Grupa II
 • Stolarz 200h,
 • Pracownik obsługi biurowej 200h.
ZADANIE 4. Staże zawodowe (6 miesięcy)
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ,
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA,
 • STOLARZ,
 • PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ.
ZAPEWNIAMY

 • Materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Serwis kawowy, catering,
 • Odzież ochronną
 • Badania lekarskie,
 • STYPENDIA ZA UCZESTNICTWO w kursach zawodowych i stażach zawodowych,
 • Zaświadczenia Ministra Edukacji Narodowej,
 • Certyfikaty EFS udziału w projekcie.
DOKUMENTY DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY.DOC - plik do pobrania

REGULAMIN REKRUTACYJNY.PDF - plik do pobrania