Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

STAŻ

Zapraszamy PRZEDSIĘBIORCÓW z terenu powiatu ostródzkiego do zorganizowania staży.


   Serdecznie zapraszamy Firmy do zorganizowania staży zawodowych w ramach projektu: nr POKL.07.02.01-28-123/13 "Młodzi, aktywni w Powiecie Ostródzkim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..


Dokumenty do pobrania:

Regulamin staże zawodowe

Wniosek o zorganizowanie stażu - opiekun osoby starszej

Wniosek o zorganizowanie stażu - opiekunka dziecięca

Wniosek o zorganizowanie stażu - pracownik obsługi biurowej

Wniosek o zorganizowanie stażu - stolarz